Мой сон скидки

2024 он болотор хуушан гэрнүүдһээ гурба мянга табан зуун зониие нүүлгэхэ еһотой

Майн 17-до Буряадай барилгын яаманай үүсхэлээр эмхидхэгдэһэн 2024 он болотор ажаллаха 4 млрд түхэриг дансатай гүрэнэй түсэл тухай «Жилье и городская среда» гэһэн уулзалга үнгэрөө.

Тэндэ республикын болон аймаг нютагуудай засагай газарай мэргэжэлтэд, барилгын болон олониитын ажал ябуулагшад, залуушуул, болоборосолой яаманайхид оролсоо.

— Мүнөөдэрэй уулзалгын зорилго — «Жилье и городская среда» гэһэн түсэлнай юун тухай, хайшан гэжэ ажаллна, хэндэ хэрэгтэйб гэжэ хөөрэхэ. Мүн лэ үндэһэтэн түсэл гэхэдээ, тон шухала болоно. Байра барилгын асуудалнууд хүнэй ажамидаралда тон шухала болоно ха юм. Тиимэһээ бидэ хэр зэргэ ажалнай ябана, үрдинэбди гү, үгы гү — энээ тухай хөөрэлдэнэбди. Харин лэ гансал засагай газарай мэргэжэлтэд бэшэ, харин олониитын ажал ябуулагшад эндэ өөрынгөө харалгаа оруулжа болохо юм. Энэ жэлдэ 40% ехээр мүнгэ һомологдоно. Тиимэһээ олониитын газарнууд олон болоно, эрилтэнүүдшье баһа бии, харин боломжонууд үгтэнэ — элдэб ондо ондоо маягтайгаар бариха аргатайбди юм, — гэжэ Буряадай барилгын яаманай сайдай орлогшо Евгений Коркин хэлэбэ.

Буряад Улас соо «Жилье и городская среда» гэһэн түсэл үргэлжэлүүлэгдэжэ ябана. Гүрэнэй гурбан программа тэндэ ороно: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» теэд «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Барилга олон болобо

«Жилье» гэһэн гүрэнэй түсэлээр республика соо хоер сая кв.м. үшөө нэмэгдэхэ еһотой. Хоер мянга хорин дүрбэн ондо энэ зорилгоор гурба мянга зургаан зуун ерэн хүн жаран зургаан мянга кв. м. хуушан гэрнүүдһээ гараха болоно. Хоер мянга арбан юһэ ондо жаран хүниинь юһэн зуун далан кв. метр байраһаа гаргагдаха.

Зургаан жэл соо энэ хэрэгтэ 2,94 млрд түхэриг гараха. Энэ жэлдэ 236,4 сая түхэриг гүрэнэй, 4,8 саянь республикын дансаһаа.

Энэ түсэлэй хабаадагшад арбан Буряад Уласай аймагууд болоно. Хоер мянга арбан долон оной январиин нэгэ болотор тэдэнэй гэрнүүд хуушан гэжэ нэрлэгдэхэ еһотой байгаа юм. Северобайкальск хото, Улаан-Υдэ, Зэдын, Захааминай, Кабанскын, Хэжэнгын, Хурамхаанай, Байгал Шадарай, Хойто Байгалай, Сэлэнгын аймагууд оролсоно. Энэ хэрэгээ хурдан дүүргэхын тула хоер мянга арбан юһэн ондо хуушан гэрнүүдһээ засагай газараай худалдажа абагдаһан гэрнүүд руу зониие оруулха болоно. Олон байранууд бэлэн гэрнүүдые худалдажа абагдаад нүүгдэхэ. Эгээл түрүүшэнхи гэр Улаан-Υдэ хотын Бабушкина гудамжада.

Хотын аятай байдал

«Формирование комфортной городской среды» гэһэн түсэлөөр Буряад республикын 104 нютагууд байдалаа дээшэлэлүүлхэ зорилготой болоно. Ниитэдээ энэ жэлнүүд соо гурбан зуун олониитын тойрогууд болон мянга гаран гэрэй хажуудахи газар оролсоно юм.

Зургаан жэл соо нэгэ миллиард түхэриг республика руу ерэхэ гэжэ тоологдоно. Энэ жэлдэ зуу хорин хоер олониитын тойрогууд болон зуун гэрэй хажуудахи газар оролсоно. Хоер мянга арбан юһэн ондо гурбан зуун зургаан сая түхэриг болоно. Гурбан зуун саянь – гүрэнэй мүнгэн. Энэ хадаа хоер мянга арбан найман онһоо дүшэн хубяар ехэ болохо гэжэ тоологдоно юм.

Хяагтын аймагта ажаһуухын тойрогуудай, паркнуудай хэрэгтэ арбан нэгэн сая түхэриг гараха. Наушкида «Здоровье» гэһэн сквер волейболой талмай хэхэ, бэеэ һорихо хэрэгсэлнүүдые табиха. Усть-Кяхтада хоккейна талмайн хажууда хубсаһаа тайлаха дулаан үрөө бии болохо. Тэндэ баһал нааданай хэрэгсэлнүүдээ хадаглаха арга байна.

Кабанскын аймагта энэ жэлдэ хорин табан сая түхэриг ерэхэ. Тиигэжэ Селенгинск һууринда велопарк неэгдэхэ юм. Харин Кабанск нютагта түб талмай дээрэнь Агууехэ дайнай ветерануудта зорюулагдаһан хүшөөнүүд заһабаригдаха. Северобайкальск хотодо арбан гурбан гектартай парк шэнэлэгдэхэ. Тэндэ скейт-талмай бии болохо.

Энэ жэлдэ республика бүхэроссиин мүрысөөнэй түсэлнүүдэй дүнгөөр ажабайдалай тойрогто зорюулагдаан түсэлнүүдэй дунда түрүүлжэ, табин дүрбэн сая түхэригтэ хүртэхэ. Буряад Уласай зүгһөө бага хотонуудай түсэлүүд ябуулагдаһан байна — Бабушкин, Закаменск, Гусиноозерск болон Кяхта дүрбэндэ ехэ анхарал хандагдаха. Тиимэһээ, энэ хотонуудай үйлсэнүүд ойрын үедэ заһабаригдажа, шэнэлэгдэжэ, өөршэлэгдэхэ юм.

Источник — arigus.tv

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock detector