Мой сон скидки

Буряадай 8 байгуулга юрэнхылэгшын туһаламжада хүртөө

2019 оной нэгэдэхи тэмсээнэй һүүлээр юрэнхылэгшын туһаламжада найман олониитын байгуулганууд хүртээ юм.

Экстрим тамирай үүсхэлэгшэд болон үйлсэ гудамжын соелойхид Буряад республикын олониитын «Бурятия в Красках» гэһэн түсэл эмхибэ. Тэндэ хадаа Улаан-Үдын болон хажуудахи тойрогуудай граффити-зураашад хүндэ ушарта ороһон үхибүүдтэй хамта стрит-арт зохеожо Улаан-Υдэ хотын ханануудые гоеохо. Хэрэгэй һүүлээр Республикын ехэ хэмжээ ябуулга Буряадай ниислэл хотодо үнгэрхэ. Тэндэ мүрысөөн-урилдаан баһал болохо байна. Энэ хэрэгтэ залуушуул табан5 сая гурбан зуун мянга түхэриг грант абаба.

Үншэн үхибүүдые аяншалгаар хүмүүжүүлхэ гэһэн зорилготой «Байгалай зам» гэһэн түсэлдэ 2 сая 800 мянга түхэриг экологууд абаба. Хүмүүжүүлэгшэд, интернадуудай үхибүүд, үргэгдэжэ абаһан хүүгэд ой соогуур ябахада һуража, хада дээгүүр алхалха, харгы замаа зүбөөр зохеожо шадахада һураха байна.

Байгалай «Грань» гэһэн болобосоролой түсэлдэ «Байкальский эко-мобиль: от Знания к Защите» гэһэн хэрэгтэ хоер сая гурбан зуун түхэриг холын нютагуудай үхибүүдые Байгалай ургаса, амитадуудтай танилсуулха хэрэгтэ гаргагдаха. Тэндэ оршон үеын шэнэ арга методиканууд хэрэглэгдэхэ юм. Зунай һуралсал ябуулагдаха, Байгал далай дээрэ амаралтанууд болохо.

Эрэмдэг үхибүүдтэй ажаллаха «Аватар» фондой «Здоровье Бурятии» гэһэн түсэл хоер сая хоер зуун түхэриг һомолбо. Тэндэ үхибүүдтэй болон эжы абанартайнь ажал ябуулагдаха, тиимэ үхибүүдтэ ажалдаг мэргэжэлтэдтэ баһал туһатай байха, сэдьхэл зүйн эмшэнэртэй уулзалганууд болохо, мүнөөнэй урдаа хараха мэргэжэлтэдэй эрдэмтэд өөрынгөө һуралсалнуудаа үгэхэ, Буряадай аймагууд нютагууд руу ошожо үнэтэй мэдээгээрээ хубаалсаха байна юм. Харин хажуудань Монтессори-кабинет болон эрэмдэг үхибүүдтэй ажалха һуралсалай танхим неэгдэхэ.

Северобайкальск хотодо ородой шажанай «Покров» гэһэн түб гэр бүлын бүлгэм неэхэ. Тэндэ хүшэр хүндэ байдалтай ушарһан зондо туһалха, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүд болон туһаламжада хэрэгтэй зон ямаршье асуудалнуудаар хандажа болохо. Бүтэн бэшэ гэр бүлэнүүдшье, хээлитэй эхэнэрнүүдшье, үхибүүдтэй басагадшье булта тураламжа олохо байна эндэ. Энэ зондо психологиин, хуули эрхын, гуманитарна туһаламжа байха, ажал олоходо хамһалагдаха байна. Юрэнхылэгшын байгуулга энэ хэрэгтэ 2 сая түхэриг гаргаа юм.
Северобайкальск хотын залуушуул «Элүүр хото» гэһэн түсэл эхилхэ. Энэ хадаа архи тамхинхаа холо байха, эрүүл ажамидаралда зорюулагдаһан хэрэг болоно. Залуушуул эрүүл мэндын үдэрнүүдые, уулзалгануудые, һуралсалнуудые тэндэ ябуулха байна. Дунда һургуулинууд соо эрүүл хэшээлнүүдые хэхэ, эжы абанартайнь хөөрэлдэхэ, байгуулгануудтай ажалха. Энэ хэрэгтэ Россиин гүрэнһөө нэгэ 1 сая түхэриг һомологдоо юм.

500 мянга түхэригтэ Дайнай болон ажалай ветерануудай, сэрэгэй танхимай тэтэбэридээ гараһан зоной бүлгэм уулзалга, һуралсалнуудые, байгаалитай танилсуулгануудые үхибүүдээр үнгэрэгэхэ байна. Υргэжэ абагдаһан гэр бүлэнүүдтэ жаран найман Мухаршэбэрэй Бом нютагта байдаг хүүгэд тэндэ оролсохо.

«Игнис» гэһэн түб «Живи, Аршан, — священный родник!» гэжэ түсэл бэелүүлнэ. Тэндэ аршаан булагуудай шэнжэлгээ, сэбэрэлгэ, танилсуулганууд ябуулагдаха. Хада ойнууд соо байдаг уһан булагуудые хадаглаха тухай арад зондо мэдээсэл тараагдаха байна. Энэ хэрэгтэ баһал табан зуу мянга түхэриг һомологдоно. Мүнөө дээрээ эко-хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ, ехэ ажал ябуулагдана. Нютагай зон ехээр оролсоно юм. Иимэ хэрэгүүд тоонто нютагуудаа багаһаа хойшо гамнаха хэрэгтэй гэжэ ойлгуулна, һургана юм. Тиимэһээ иимэ хэмжээ ябуулганууудые дэмжэхэ хэрэгтэй.

Юрэнхылэгшын түбэй зүгһөө хоер мянга арбан юһэн оной эхиндэ мянга зургаан зуун олониитын эмхинүүд дэмжэгдээ. Наян дүрбэн Росссиин нютаг тойрогуудай эмхинүүд гурбан млрд гурбан сая түхэриг абаба. Дундахи зэргэнь — хоер сая түхэриг болоно. Мүрысөөнэй хоердохи шатань июниин арбанһаа июлиин гушан нэгэн болотор болохо. Энэ мүрысөөндэ оролсохыетнай заабол уринабди, гүрэнэй талаһаа һүүлэй үедэ ехэл анхарал олониитын ажал ябуулагшануудта хандагдана.

Источник — arigus.tv

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock detector